Main Branch

Pepsicola-Townplanning, Sahara Complex

Sun City, Kageshwori, Manahara-9, Kathmandu 44600
Nepal.

Boudha Store

Tusal, Boudha

Near KFC, 44600

Nepal.

Madhyapur Thimi Store

Bahakha Chwok, Madhyapur Thimi

M9MP+6WM, Bhaktapur Road, Madhyapur Thimi, 44600

Nepal.